top of page

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA  AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME  

Yücelen Şirketler Grubu olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem  vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en  iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet  göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel  verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz. 

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerinizi,  verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Çağrı Merkezi, internet, mobil  uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da  elektronik olarak elde etmekteyiz. 

Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin  yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta  olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır; 

• Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz, 

• Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz, • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz, 

• Dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz, 

• Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız, • Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız, 

• Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, 

• Web sitemizin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz. 

• İş başvuruları için verdiğiniz bilgilerin, açık pozisyon olmadığı takdirde iş ortaklarımızla paylaşılma izni

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki  amaçlar ile işlenebilecektir: 

• Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, 

• İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, 

• Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, 

• Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, 

• Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme, • Hasta Hizmetleri, Sağlık Profesyonellerimiz ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi, 

• Hastane Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması, 

• İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi, • Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, 

• Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, 

• Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, 

• Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi, 

• Hastane Yönetimi, Hasta Deneyimi, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi, • Hastane Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, 

• Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, 

• Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması, 

• Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi. 

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” Yücelen Şirketler Grubu ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık  Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel  Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin  Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat  hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla; 

• Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri, • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri), 

• Sosyal Güvenlik Kurumu, 

• Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, 

• Nüfus Genel Müdürlüğü, 

• Türkiye Eczacılar Birliği, 

• Adli makamlar, 

• Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, 

• Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz, 

• Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, 

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, 

• Yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemlere ve/veya Hastane’mizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu ile, 

• İşvereniniz ile, 

• Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için şirketimize yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.) ile paylaşılabilecektir. 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Yücelen Şirketler Grubu’nun faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Yücelen Şirketler Grubu’nun akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi; 

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 

• 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 

• 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 

• Özel Hastaneler Yönetmeliği,

• Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir. 

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız 

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca; 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı 

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere  uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. 

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.yucelenhastanesi.com” web adresindeki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formunu doldurarak; 

• Marmaris Bulvarı Kötekli Mahallesi 65 Sokak 22/C-1 48000 Menteşe / MUĞLA adresine direkt getirebilir, 

• Noter kanalıyla gönderebilir, 

gursoyturizminsaat@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında

FİYAT BİLGİSİ ve RANDEVU İÇİN NUMARANIZI BIRAKABİLİR  UZMANLARIMIZA SORU SORABİLİRSİNİZ

Dosya Yükle
bottom of page
WhatsApp Entegrasyonu